Call Us
Skip to main content

İmplant Diş Tedavisi

Dental implantlar, eksik dişleri tedavi etmek için çene kemiğine yerleştirilen titanyum vidalardır. Bu vidalara bir diş protezi eklenir. İmplant tedavisinin diğer seçeneklere göre bir avantajı, komşu dişlere zarar verilmemesidir. İmplantlar diş kökleri gibi işlev görerek doğal olarak yemek yemenize, konuşmanıza ve gülümsemenize olanak sağlar. İşlem genellikle hafif bir sedasyon altında gerçekleştirilir. İşlemden önce, çene kemiği ve kalan dişlerin değerlendirilmesi için detaylı bir muayene ve röntgenler gereklidir. Dental implant yerleştirme için iki seçenek vardır. Tek aşamalı bir prosedürde, implant yerleştirildikten sonra geçici bir abutment (köprü başlığı) takılır. İki aşamalı bir prosedürde ise, implant diş eti dokusuyla kaplanır ve abutment takılması için iyileşmesi beklenir. Her iki durumda da geçici bir köprü yerleştirilir ve alt çene için üç ay, üst çene için altı ay iyileşme süresi gözlenir. Nadiren, yeni dişler hemen dental implantlara takılabilir.

FAQ

What are dental implants?

Dental implants are artificial tooth roots made of titanium that are surgically placed into the jawbone. They serve as a foundation for replacement teeth or dental crowns.

Why are dental implants used?

Dental implants are used to replace missing teeth and restore oral function and aesthetics. They provide a long-term solution for individuals who have lost teeth due to injury, decay, or other dental conditions.

How long do dental implants last?

Dental implants are designed to be a permanent solution for tooth replacement. With proper oral hygiene and regular dental care, they can last a lifetime.

Is the dental implant procedure painful?

The dental implant procedure is usually performed under local anesthesia, ensuring that patients do not feel pain during the surgery. Some discomfort and swelling may occur after the procedure, but it can be managed with pain medication prescribed by the dentist.

Are dental implants suitable for everyone?

Dental implants are a suitable option for many individuals, but a thorough evaluation by a dentist or oral surgeon is necessary to determine if someone is a good candidate for the procedure. Factors such as overall health, oral health, and the condition of the jawbone play a role in the suitability of dental implants.

Contact Us